Verkostoidu & vaikuta

 

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat r.y. on perustettu vuonna 1990. Yhdistyksemme tuo yhteen alueen kirjoittajia, järjestää kirjoituskilpailuja ja koulutuksia sekä tiedottaa paikallisista ja valtakunnallisista kirjoitustapahtumista. Yhdistyksemme jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 80
henkilöä.

Yhdistyksen vahvuutena on asiantuntijuus. Meillä on kirjoittamisen opettamiseen pätevöityneitä huippukouluttajia. Voit kehittää kirjoitustaitoasi riippumatta koulutustaustastasi – olitpa kirjailija tai harrastajakirjoittaja. Tapaat samoin ajattelevia luovia ihmisiä. Tervetuloa joukkoomme!

 

Verkostoidu kanssamme

Tuomme esille sekä rikastamme oululaisten kirjoittajien vahvaa osaamista yhteistyössä paikallisen Huutomerkki-kirjoittajayhdistyksen kanssa. Olemme mukana kirjamessuilla ja alan tapahtumissa. Profiloimme yhdistystämme alan tilaisuuksissa ja tuemme aina myös yksittäisten jäsenten verkostoitumista.

Markkinoimme jäsentemme julkaistuja teoksia kotisivuillamme. Tuemme julkistamistilaisuuksia järjestämällä tilat kirjailijan esittelykäyttöön. Autamme viestinnässä, tiedotamme uutuuksista ja jäsenten saavutuksista. Hae jäsenyyttä!

Yhdistystoiminta

Jäsentapahtumat

Jäsentapahtumiin kuuluu kirjaesittelyitä, seminaareja, kursseja, tapaamisia, tutustumiskäyntejä, pikkujouluja ja muita juhlia, joista tiedotetaan sivulla:
http://www.kirjoittajayhdistys.com/jasentapahtumat/
Tervetuloa tapahtumiin!

Kirjaesittelyt

Kirjaesittelyjä ei toistaiseksi ole. Päivitämme tietoja  tarpeen mukaan.

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on maaliskuussa ja johtokunnan kokoukset sovitusti. Kaikki ovat tervetulleita vaikuttamaan!

Varainhankinta

Seminaarit, kurssit ja tapahtumat, aktiivinen jäsenhankinta, avustukset ja tuet, arvat ja myyjäiset.

Kirjoituskilpailut

Yhdistys järjestää kirjoituskilpailuja ja tiedottaa muistakin kilpailuista.


Keitä me olemme? Mikä on tarkoituksemme? Minne menemme? Kuinka pääsemme perille?

 

Arvot

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry:n arvomaailman keskeisin osa on palvella asiantuntevasti yhdistyksemme jäseniä, erilaisia kirjoittavia ihmisiä. Kuten hyvässä joukkuepelissä jokaisen rooliin kuuluu arvostaa keskustelevaa ja tavoitteellista yhteistyökulttuuria. Kun toisen osaamista arvostetaan ja toista kannustetaan, joukkuepeli on osallistujilleen mielekästä. Jokaisella on joukkueessa sopiva, toisia täydentävä rooli.

Missio

Kirjoittajien puolesta. Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry. toimii kirjoittajien puolesta. Se kehittää jäsentensä, kirjailijoiden ja harrastajakirjoittajien, tietoja ja taitoja riippumatta koulutustaustasta sekä järjestää samoin ajattelevien luovien ihmisten kohtaamisia ja luo yhteisöllisyyden kokemuksia.

 

Visio

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry. on tehokas tietojen jakaja, taitojen ja elämysten tuottaja sekä kirjoittamisen opetuksen ja luovuuden tulevaisuuden suunnannäyttäjä. Visio antaa suunnan kaikkien yhdistykseen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.

Strategia

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry. kehittää jatkuvasti konseptiaan ja kasvattaa jäsenmääräänsä. Kasvavalla yhdistyksellä on mahdollisuus monipuolistaa toimintaansa. Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry. panostaa digitaalisen tiedon ja palvelujen kasvattamiseen ja kehittämiseen palvellen siten jäsenistöään.

 


Johtokunta

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittu johtokunta kuluvalla kaudella:

Puheenjohtaja

Esa Paloniemi

Kohotie 1B7,90810 OULU

050-3591091

teerivaara@gmail.com

 

Varapuheenjohtaja

Seija Ahola

040-7771037

 

Sihteeri

Marjut Kuuselo

045-1342158

marjutkuuselo@gmail.com

 

Rahastonhoitaja

Pirkko Eskelinen

040-7578480

pirkko.eskelinen@gmail.com

 

Hilkka Jokelainen

0400-691162

hilkkajo@hotmail.fi

 

Ojala Kirsti

040-5933233

kirsti.ojala@pp.inet.fi

 

Taisto Tammela

040-5536647

taisto@taistotammela.fi

 

Varajäsen;

 

Markku Välitalo

0400-282324

markku.valitalo@gmail.com


Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat r.y. säännöt

 

I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat r.y. ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Yhdistyksen tarkoitus on toimia Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajien yhdyssiteenä ja edistää kirjoittamisen harrastusta Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)

  • informoi jäseniään sekä maakunnallisissa että valtakunnallisissa alaa koskevissa asioissa

b)

  • järjestää maakunnallisia kirjoituskilpailuja, kirjoitusseminaareja ja muuten samantapaisin tavoin edesauttaa kirjoittajien työtä sekä

c)

  harjoittaa julkaisu- ja arvostelutoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

 

II. Yhdistyksen jäsenet

 

3. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla kirjoittamista harjoittava henkilö, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Kannattajajäseneksi yhdistykseen voi päästä henkilö, kunta tai rekisteröity yhdistys, joka kannattaa yhdistyksen päämääriä ja jonka johtokunta hyväksyy. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsenistä tulee johtokunnan pitää luetteloa.

 

4. Yhdistyksen liittymisestä alan vastaaviin järjestöihin päättää yhdistyskokous.

 

5. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

 

6. Johtokunnan esityksestä voi vuosikokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

 

III. Yhdistyksen johtokunta

 

7. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi (6) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

 

8. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

9. Johtokunta voi keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä asettaa avukseen työryhmiä erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

11. Yhdistys voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, harrastaa julkaisutoimintaa sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV.
Yhdistyksen tilit

 

12. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien kirjallinen lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastamisesta on annettava johtokunnalle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

V. Yhdistyksen kokoukset

13. Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain helmi−maaliskuun aikana. Kokouskutsu on lähetettävä postitse yhdistyksen jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa aikaisemmin. Jäsenten vuosikokoukselle esitettävät asiat on esitettävä johtokunnalle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan yhdistyksen jäsenet johtokunnan toimesta kirjeellä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

 

14. Yhdistyksen vuosikokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1)

  • hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

2)

  • hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3)

  • vahvistetaan johtokunnan laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4)

  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

5)

  • valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja yhdistyksen hallintoa

6)

  • päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä

7)

  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

15. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden
jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Myös läsnä olevalla kunniajäsenellä on äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa sen mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla

 

VI. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

16. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 

17. Jos yhdistys purkautuu, viimeisessä kokouksessa on päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Yhdistyksen arkisto on luovutettava Maakunta-arkistolle.

 

18. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.
Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen perustavassa kokouksessa 16/6. 1990. Oikeusministeriö hyväksyi 8/8.1994 yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin näiden sääntöjen perusteella.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Kirjoittajien avuksi muutama hyödyllinen linkki


| Kirjoittajan ABC | Omakustanteen verkkosivut |